آموزش زبان ترکی استانبولی

آموزش زبان ترکی استانبولی

آموزش زبان ترکی استانبولی

Var و. Yok

Var و. Yok
Var وجود دارد
Yok وجود ندارد
این کلمه ها دربیشتر جمله ها به پسوند جایگاهی ((در)) نیاز دارد
Okulda öğretmen var
در مدرسه معلم هست
Parkta ağaç var
در پارک درخت هست
Evde halı var
درخانه فرش هست
Üniversitede kafeterya yok
در دانشگاه کافی شاپ نیست(وجودندارد)
Tahran'da göl yok mu?
آیا در تهران دریاچه وجود ندارد؟
Kitapta resim yok
در کتاب نقاشی نیست (وجود
ندارد)
....Var mı?
آیا.... وجود دارد؟(هست؟)
.....yok mu?
........آیا وجود ندارد؟(نیست؟)
Ali bey var mı?
آقای علی هست؟(منظور اینجاست؟)
Kiraz var mı?
گیلاس هست؟
توجه داشته باشید که کلمه değil برای نبودن اسم و صفت بکار میرود. یعنی نبودن ماهیت و.. را تعریف میکند نه وجود نداشتن را.
وقتی این کلمه استفاده میشود منظور "وجود نداشتن" نیست بلکه "نبودن" اسم یا صفت است
Bu kalem değil
این قلم نیست✅✅
(شایدچیز دیگری است)
Bu kalem değil
قلم وجود ندارد❌❌
غلط است
برای وجود داشتن و نداشتن از var و yok استفاده میشود و نبودن اسم و صفتی در کسی یا چیزی از değil

Devamını oku

ضمایر: zamir

ضمایر:
ضمایر فاعلی(شخصی)
Ben=من
Sen=تو
o=او
Biz=ما
Siz=شما
Onlar=ایشان/آنها
ضمایر مفعولی:
Beni مرا
Seni تو را
Onu او را
Biziما را
Siziشما را
Onları آنها را
Bana به من
Sana به تو
Ona به او
Bize به ما
Sizeبه شما
Onlara به آنها
ضمایر انعکاسی:
Kendimخودم
Kendinخودت
Kendisiخودش
Kendimizخودمان
Kendinizخودتان
Kendileriخودشان
ضمایر اشاره :
Bu این/اشاره به نزدیک
şu این/اشاره به متوسط
O آن‌/اشاره به دور
Bunlarاینها
Şunlarاینها
Onlar آنها
Burası اینجا
Şurası اینجا
Orası آنجا
ضمایر پرسشی : برای طرح سوال در جمله به کار می روند.
Ne? = چه؟
Nere? = کجا؟
Nasıl? = چگونه؟
Ne kadar? = چه قدر؟
Niçin? = چـــرا؟
Ne zaman? = کی؟چه موقع؟
Hangi? = کدام؟
Kim? = کی؟ چه کسی؟
Kaç? = چند؟
Kaç tane? = چند تا؟
ضمیر kim:
برای انسان ها به کار می رود.با پسوند های حالت اسمی و پسوند جمع به کار می رود.
Kimi arıyorsunuz?
=دنبال چه کسی هستید؟
Kime gidiyorsun?
=به (خانه ی) کی می روی؟
Kimin güneş gözlüğü var?
=چه کسی عینک آفتابی دارد؟

Devamını oku

الفبای ترکی مانند حروف انگلیسی میباشد ولی با چند تفاوت زیر:

الفبای ترکی مانند حروف انگلیسی میباشد ولی با چند تفاوت زیر:
1. حروف X و Q و W در ترکی نمیباشد.
2. حروف Ç و Şو I اضافه میباشد.
3. برعلاوه حرف U و O ، Ü Ö İ نیز در ترکی میباشد
4. تلفظ حروف انگلیسی بصورت کسره میباشد ولی در ترکی به شکل فتحه مثلا
A در انگلیسی ..ای.. تلفظ میشود.
ولی در ترکی آآ تلفظ میشود.
B در انگلیسی ..بی.. تلفظ میشود
لیکن در ترکی ..به.. تلفظ میشود. و به همین منوال.....
5. حرف C در ترکی ..سی.. نه بلکه..جه.. تلفظ میشود.
حروف
A..B.C.Ç.D.E.F.G.Ğ.H.İ.I.J.K.L.M.N.O.Ö.P.R.S.T.U.Ü.V.Y.Z
6. در ترکی Ğ حیثیت غ فارسی را دارد و به آن G نرم گفته میشود.
7. اگر کدام کمبود داشته باشه لطفا همراهی کنین و تصحیح کنین.
تشکر

Devamını oku

فعل معلوم و مجهول :

فعل معلوم و مجهول :
فعل معلوم فعلی است که فاعل آن معلوم است .مانند او غذا خورد.اما فعل مچهول فعلی است که فاعل آن مشخص نیست مانند غذا خورده شد .
نحوه ساختن فعل مچهول از معلوم :
اگر ریشه فعل به حرف صدا دار ختم شود یک n میگیرد مانند :
Söylemek-----------Söylenmek
Ödemek---------------Ödenmek
Aramak-----------------Aranmak
Yıkamak---------------Yıkanmak
Temizlemek----Temizlenmek
اگر ریشه فعل به حرف بی صدا ختم شود به ریشه فعل il/ıl/ül/ül اضافه میشود.
Sevmek --------------Sevilmek
Yazmak---------------Yazılmak
Unutmak-----------Unutulmak
Öldürmek----------öldürülmek
Etmek --------------------Edilmek
در افعالی که ریشه فعلشان به حرف بی صدای L ختم میشودın/ in/un/ün اضافه میکنیم
Bulmak--------Bulunmak
Bilmek-----------Bilinmek
Almak------------Alınmak
Silmek------------silinmek

Devamını oku

پسوند بود در زبان ترکی di,است که نسبت به آوای کلمه در هشت حالت di,dı,du,düو ti,tı,tu,tu استفاده میشود .

پسوند بود در زبان ترکی di,است که نسبت به آوای کلمه در هشت حالت di,dı,du,düو ti,tı,tu,tu استفاده میشود .
فرمول ساخت:
اسم/صفت+dİ+شناسه
Ad/sıfat+dİ+şahıs eki
Ben üzgündüm.
من غمگین بودم .
Sen evdeydin
تو در خانه بودی.
Dün sokak çok kalabalıktı
دیروز خیابان خیلی شلوغ بود .
شناسه افراد مختلف که بعد از di‌ می آید به این ترتیب است :
Ben---m Ben evdeydim
Sen----n Sen evdeydin
O---------* O evdeydi
Biz-------k Biz evdeydik
Siz-------(niz,nız,nuz,nüz)Siz evdeydiniz
Onlar----(ler,lar) Onlar evdeydiler

Devamını oku

اول باید بگوییم که زبانهای که دارای ریشه یکسان اند مانند دری، فارسی و تاجیکی یا اردو و هندی و ترکی، ازبکی ترکمنی قزاقی آذری و چندین دیگر اعداد مشابه د

اول باید بگوییم که زبانهای که دارای ریشه یکسان اند مانند دری، فارسی و تاجیکی یا اردو و هندی و ترکی، ازبکی ترکمنی قزاقی آذری و چندین دیگر اعداد مشابه دارند و د تلفظ شاید فرق داشته باشند

1. Bir.بیر
2. İki. ایکی
3. Üç. اوچ
4. Dört. دورت
5. Beş. بیش
6. Altı. آلتی
7. Yedi. یدی
8. Sekiz. سکیز
9. Dokuz. دوکوز
10. On. اون
11. Onbir. اون بیر
12. On iki. اون یکی
13. On üç. اون اوچ
14. On dört. اون دورت
15. On beş اون بیش
و ادامه تا 19. On dokuz
20. Yirmi. یرمی
21. Yirmi bir. یرمی بیر
...
...
...
29. Yirmi dokuz. یرمی دوکوز
30. Otuz. اوتوز
40. Kırk. کرک
50. Elli . ایللی
60. Altmış. آلتمش
70. Yetmiş یتمیش
80. Seksen..سکسن
90. Doksan. دوکسن
100. Yüz یوز
200. İki yüz ایکی یوز
.
.
.
.900. Dokuz yüz. دوکوز یوز
1000 bin. بین
.
..
.
9000 . Dokuz bin. دوکوز بین
اگر کدام چیزی فراموش شده باشه معذرت
و حتمی اگه کدام سوال دارین بپرسیت...

Devamını oku

çeviri

شما را .......size......sizi
چه ..............ne
شده............oldu....
که..............ki
است...........dur....dır.....tır....tir
از .............tan.....dan
خدا............ALLAH
عظمت........azamet
نمیترسید......korkmuyorsunuz
Size ne olmuştur ki ALLAHIN azametinden korkmuyorsunuz

Devamını oku

Ünlü düşmesi

Ünlü düşmesi
بعضي از كلمات دو هجايي، وقتي پسوندي مي گيرند كه با حرف صدادار آغاز مي شود، حرف صدادار در هجاي دوم حذف مي شود.(اغلب این کلمات اجزای بدن هستند )

Devamını oku

آموزش زبان ترکی استانبولی

آموزش زبان ترکی استانبولی

Devamını oku
Top